לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת על חלוקת טאבלטים מותאמים לקשישים, לצורך קיום שיחות וידאו באופן פשוט ונוח. לאור פניות מרובות של אזרחים ותיקים למחלקה לשירותים חברתיים, אנו מוצאים לנכון להדגיש כי היוזמה חשובה והפרסום אטרקטיבי, אך עשוי להטעות!
הזמינות של המכשירים אינה מידית ואינה ודאית. חשוב לנו להביא לידיעת הציבור שמדובר בכמות מוגבלת מאוד של טאבלטים, הצפויים להתחלק בין כלל הרשויות והעיריות בכל רחבי הארץ, וכי החלוקה, ככל שתהיה תחל רק בחודש דצמבר.
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה נערכת להגשת הבקשה, אך מהתרשמות ראשונית, מדובר במכשירים עם פונקציות מוגבלות לכל הצרכים ולמענים שעולים. כמו כן, ובמידה ותתקבל הקצאה מסוימת של מכשירים בגלבוע, נזכיר כי היוזמה תלווה בגביה של השתתפות עצמית עבור כל מכשיר