אגף כספים וגזברות

אגף הכספים והגזברות ממונה על ביצוע מדיניותה הכספית והתקציבית של המועצה ומנהל את תקציביה, בהתאם להנחיות ותקנות משרד הפנים.

 • ניהול תקציבי המועצה.
 • פיקוח על תקציבי גופי הסמך.
 • גיוס משאבים לפיתוח ופעילות בקהילה.
 • אחריות על מערך הגבייה של המועצה, לרבות מיסי ארנונה, אגרות והיטלים.
 • בניית תקציב שוטף שנתי.
 • בניית תקציבי פיתוח (תב"ר).
 • בקרה ופיקוח על התקציב מול מחלקות המועצה.
 • בניית מסדי נתונים לצורך תכנון והתייעלות לחיסכון בהוצאות.
 • סיוע מקצועי לוועדי היישובים בטיפול בתקציביהם.
 • ניהול מערך הביטוח של המועצה.
 • ניהול תשלומים, תקבולים ושכר.
 • ניהול רכש ולוגיסטיקה.
 • ביצוע רישום ובקרה של הפעולות החשבונאיות בספרי המועצה :  ניהול תקציב, בנקים, קבלנים, ספקים, בתי ספר, הזמנות עבודה ממוחשבות, בדיקת חשבונות, התאמת בנקים, הפקת דוחות - רבעוניים, שנתיים ומאזן.