צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"ד 2004

קובע, כי לוועד המקומי יהיו רק סמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית, כאשר זו רשאית להאציל לוועד המקומי חלק מסמכויותיה ובאותה מידה גם יכולה לשלול ממנו סמכויות, שהואצלו לו.
חלק מסמכויות המועצה ומסמכויות ראש המועצה אינן ניתנות להאצלה, כגון : הטלת אגרות והיטלים, התקנת חוקי עזר ופרסומם, ייסוד תאגידים ורכישת מניות בהם, חברות בעמותות, הפקעת מקרקעין, אישור תקציב הוועד המקומי וחוק רישוי עסקים.
התיקון מעניק למועצה האזורית גם סמכויות פיקוח ובקרה על הוועד המקומי ובכלל זה הסמכות להחליפו בעת הצורך, או לפזרו אם אינו ממלא תפקידיו, הסמכות להורות על בחירת וועד חדש או למנות וועדה קרואה למילוי תפקידי הוועד המקומי, וכן, בסמכותו של ראש המועצה להדיח יו"ר וועד מקומי אם אינו ממלא חובותיו כנדרש.