הקדמה

הליך קבלת היתר בניה הינו הליך מורכב הדורש תאום בין גורמים רבים, קבלת

אישורים והתאמה לחוקים ולתקנות.

על מנת שהתהליך יהיה קצר ויעיל, ככל שניתן דרושה הכרת החוק והתקנות וכן הדרישות הספציפיות של הועדה המקומית.

במטרה לסייע ערכנו חוברת זו שבה ריכזנו את הדרישות העיקריות ואת סדר ההליך.

על מנת לאפשר לנו לשרת אתכם ביעילות, הנכם מתבקשים כי הטיפול מול הועדה יבוצע ע"י אדם הבקיא בתחום (מומלץ עורך הבקשה, אדריכל, מהנדס, הנדסאי).

מדריך זה אינו בא במקום החוק ו/או התקנות, אשר נוסחם המלא והמעודכן הוא המחייב.

בהצלחה! 

להלן שמות עובדי הועדה המקומית לתכנון ובניה:

משה ענתבי - מהנדס הועדה- 6533237

אביב בארי - אדריכל המועצה- 6533253

מיקי יוסף-מפקח ועדה (אחראי להנפקת טופס 4)

              ומנהל רישוי עסקים –   6533372

מחמוד זועבי-מפקח ועדה- 6533256

עמי בן חמו-מזכיר הועדה- 6533250

מוראד זועבי-ע.מזכיר הועדה-6533256

אורלי שטיינר- 6533252

אמירה בכנר- מזכירת משרדי הועדה- 6533252

פקס'- 6533373

 

מהו היתר בניה / היתר לשימוש במקרקעין

היתר בניה/לשימוש במקרקעין הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה המאפשר בניה שימוש במקרקעין בהתאם לחוק. היתר ינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית. בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה כפי שנקבעו בתכנית בנין עיר החלה במקום.

מתי דרוש היתר בניה

כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, טעונים קבלת היתר.

 • הקמת בנין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
 •  כל תוספת לבנין קיים
 • כל שינוי (למעט שינוי פנימי) הכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה. (שינוי פנימי מוגדר כשינוי אשר אינו משנה את שיטחה של הדירה, אינו פוגע בקירות חיצוניים, אינו פוגע באלמנטים קונסטרוקטיביים ואינו פוגע בצנרת משותפת)
 • התווית דרך, סלילתה וסגירתה, חפירות, הנחת תשתיות, קירות תומכים.
 • כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שנקבע בתוכנית בנין עיר מאושרת ו/או בקשה לשימוש אחר ממה שאושר בעבר בהיתר.
 • כל מבנה זמני כמו משרד מכירות, העמדת מכולה, מבנים ניידים וכו'.

הבקשה תוגש לועדה על גבי תוכנית הגשה ב- 3 עותקים ממולאים במדויק ובבירור על כל פרטיהם. התוכניות יכללו חתכים וחזיתות וכל הנחוץ להבהרת הבקשה.

מידע מוקדם - תכנוני

לפני כל פעולת בניה כאמור לעיל ניתן לקבל מידע מוקדם בועדה המקומית.

המידע כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר ובין השאר את השטחים המותרים לבניה ע"פ התוכניות המאושרות.

המידע כרוך בתשלום עפ"י חוזר מנכ"ל מס' 2/2003 תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע) התשמ"ט 1989.

לתשומת לבכם, מידע שניתן בע"פ אינו מחייב את הועדה  

אשור מוקדם של מפה (תיקונים: התשמ"ג(מס'2), התשמ"ט(מס'2))

המפה תוגש בהתאם לאמור בסעיף 1א'. תקנות התכנון והבניה , ע"מ שמהנדס הועדה יסמן את קווי הבניין ויאשר את המפה ע"פ האמור בסעיף 1א.(ב) תקנות התכנון והבניה.

הכנת תיק בקשה להיתר

קבלת תיק חדש במשרדי הועדה תתאפשר רק לאחר מימוש תנאי הסף הבאים:

 • תכנית הגשה - תוכנית ההגשה תוכן ע"י אדריכל רשוי, מהנדס או הנדסאי. התכנית תיערך בהתאם לחוק התכנון והבניה וע"פ הוראות תכנית מפורטת רלוונטית מאושרת. הבקשה תוגש כשהיא ערוכה וחתומה בחתימה מקורית (לא צילום של חתימה) של כל הגורמים.

 • אישור מנהל מקרקעי ישראל ע"ג תוכנית ההגשה - (טרם פניתכם למנהל מקרקעי ישראל יש לקבל במשרדי הועדה טופס בדיקה מקדמית )

 • הוכחת בעלות - המבקש יגיש מסמכים להוכחת בעלותו ואשר יצורפו לתיק בקשה עקרונית, טרם פתיחת תיק בקשה להיתר (*תיק ורוד).
 • נסח טאבו - נסח טאבו מקרקעין יכלול את כל שמות בעלי החלקה. הנסח יהיה מעודכן לתאריך הסמוך ככל האפשר למועד ההגשה, (ולא יאוחר מחצי שנה לפני מועד ההגשה).את הנסח ניתן להזמין בלשכת רשום המקרקעין.
 • בקשה להיתר בנכס משותף - יש להמציא נסח רשום טאבו מרוכז של הנכס המשותף. יש להחתים את כל בעלי הזכות בנכס ע"ג הבקשה להיתר. במידה ובעלי זכויות לא חתמו על הבקשה – על המבקש להגיש לועדה המקומית שמות המסרבים לחתום ו/או הגשת תצהיר ובו יפרט כי מענו של הזכאי להעתק הבקשה אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו (הרשימה תכלול שמות, כתובת ומס' טלפון) .
 • מפת מדידה - תצורף המפה האמורה בסעיף 4 לעיל אשר תהיה תקיפה ל- 6 חודשים חתומה ע"י מודד מוסמך ועפ"י סעיף 4, 12, 13 תקנות התכנון והבניה- בקשה להיתר תנאיו ואגרות.
 • חתימת ועד הישוב - לתיק הבקשה יש לצרף תכנית הגשה חתומה ע"י ועד הישוב.
 • תשלום של 20% מסה"כ אגרת הבניה המשוערת - כל בקשה להיתר שתוגש לועדה תבדק ע"י מזכיר הועדה וע"י בודק התכניות והם יוודאו כי דרישות הסף מולאו, במידה ולא עמדו בתנאי הסף התיק יוחזר למבקש/מתכנן. (ניתן לרכוש תיק בקשה להיתר- תיק ורוד בעלות של 25 ₪)

שלבי הטפול בבקשה

 • בדיקות מקדימות
 • בקשה למתן הקלה או שמוש חורג - מומלץ להתייעץ עם עובדי הועדה באלו מקרים ניתן לאשר הקלה/שמוש חורג. יש לציין שבקשה להקלה/שימוש חורג כרוכה בתהליך ארוך ובעלות כספית ומומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה/שימוש חורג.
 • דיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה - הועדה תעשה מאמץ להביא לדיון את הבקשה לישיבת הועדה הראשונה שלאחר הגשת הבקשה וזאת במידה והבקשה ערוכה ע"פ החוק ודרישות הצוות הטכני וצורפו לה כל האישורים והחתימות הנדרשות וההיבט הקנייני נמצא תקין.
 • מתן החלטות הועדה בדבר אישור בקשה - לאחר אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, יקבל המבקש הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שיש להשלים. יש להמציא 3 עותקים מתוקנים בהם יכללו כל התיקונים וההתאמות שנדרשו ע"י הגורמים השונים. העותקים יהיו חתומים במקור (לא צילום חתימה) ע"י כל בעלי עניין בבקשה. לא יתקבלו עותקים מתוקנים בעט או טיפקס וכן עותקים מודבקים. 

אישורים נדרשים

 • בקשה הכוללת מרחב מוגן חדש - כל בקשה להיתר למבנה חדש או לתוספת בניה טעונה אישור רשויות פיקוד העורף למרחב המוגן. המתכנן יפנה ישירות למיפקדת המחוז של פיקוד העורף, לשם קבלת אישור לתקינות התוכניות למרחב המוגן.
 • בקשה לתוספת כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן במבנה - במקרה של תוספות בניה כאשר כבר קיים מקלט או מרחב מוגן במבנה, יש להגיש בקשה לפטור לרשויות הג"א. הבקשה תוגש על גבי טפסים מתאימים אשר ניתן לקבלם במועצה.
 • התחייבות האחראי ליציבות (מתכנן שלד הבניין) וחישובים סטטיים - לכל בקשה להיתר יצורפו חישובים סטטיים והתחיבות של מתכנן שלד הבניין, גם לגבי קירות תמך או סלעיות בתחום המגרש- יש להגיש חישובים סטטיים והתחיבות המתכנן ליציבותם.
 • אישור בדיקות איכות וטיב מוצרים ואטימות ממ"ד - יש לצרף הסכם ביצוע בדיקות בטונים ובדיקת אטימות ממ"ד
 • טופס מודד מוסמך - יש לצרף לבקשה התחייבות מודד מוסמך לסימון המבנה, מצורף טופס .
 • אישור המשרד לאיכות הסביבה - יש לצרף לבקשה אישור המשרד לאיכות הסביבה, למעט בבניה למגורים.
 • אישור שירותי כיבוי אש - לכל בקשה להיתר, למעט בבתים פרטיים, יש לצרף אישור שירותי כיבוי, כמו"כ בכל מקרה של בקשה הכוללת חדר הסקה.
 • אישור לשכת הבריאות המחוזית - יש לצרף לבקשה אישור ממשרד הבריאות, למעט בבניה למגורים.
 • אישור חברת החשמל לחדרי טרנפורמציה - יש לצרף אישור חברת החשמל לגבי הקמת חדר טרנספורמציה לגבי כל בניה, למעט בבתים פרטיים ו/או חקלאיים.
 • הועדה המקומית תתנה הוצאת ההיתר עפ"י שיקול דעתה ולפי הצורך בתנאים נוספים כגון:
  • אישור אגף העתיקות במקרה של בניה בשטח המוכרז כאתר עתיקות.
  • אישור משרד החינוך בבניה ציבורית למטרות חינוך.
  • אישור יועץ תחבורה למיקום חניות, כניסות ויציאות לרכב.
  • אישור משרד החקלאות לגבי מבנים חקלאיים.
 • תשלום אגרות והיטלים - לפני הוצאת היתר בניה יש לשלם את אגרות הבניה והיטל השבחה המוטלים מכח חוק התכנון והבניה.
 • היטל השבחה - היטל השבחה משולם ע"פ חוק התכנון והבניה בגין זכויות בניה שנוספו לנכס והעלו את ערכו. ההיטל ישולם גם במקרה שתאשר הועדה המקומית הקלה או שימוש חורג בגין אותם הזכויות. הואיל ושיעור היטל ההשבחה עלול להיות גבוה יחסית, מומלץ לבדוק את הנושא לפני התחלת הליכי הרישוי. שיעור היטל ההשבחה יקבע ע"י שמאי מקרקעין בכל מקרה לגופו,לפיכך לא יוכלו עובדי הועדה למסור אומדן לגבי גובה היטל ההשבחה.
 • אגרות פתוח והיטלים ע"י הרשות המקומית - תשלום אגרת הפיתוח וההיטלים מהווים תנאי לקבלת היתר הבניה.

שמירה על תנאי ההיתר

על המבקש שלא מינה קבלן רשום לפני מתן ההיתר- למנות קבלן רשום בטרם תחילת העבודה ולדווח לועדה בטופס המצורף לחוברת.

על המבקש לדווח לועדה על תחילת עבודות הבניה, בטופס המצורף לחוברת.

על המבקש לשים לב לכל התנאים שהינם חלק מתנאי ההיתר ולהקפיד על מילוי התנאים הנ"ל ומילוי בזמן של כל הטפסים שנמסרו על ידי הועדה, למילוי במהלך העבודה ולקראת הגשת בקשה לטופס 4.   

בקשה לטופס 4 (איכלוס וחיבור לחשמל, מים, בזק)

 • בתום עבודות הבניה (לרבות עבודות הגמר) ולאחר קבלת האישורים הבאים:
  • חתימת אחראי לבקורת 
  • חתימת אחראי לבצוע השלד
  • אישור מודד מוסמך כי המבנה סומן במגרש 
  • אישור מעבדה לבדיקת בטונים
  • חתימה על טופסי דיווח לביקורת באתר
  • חתימת גורמים במועצה ומחוצה לה
  • אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת אטימות הממ"ד
  • חתימת האחראי לבצוע השלד על טופס 20 א'
  • קבלת העתקים לתעודות משלוח של המפרטים בממ"ד
  • טופס מינוי קבלן רשום.
  • הצהרה על כמות פסולת בניין
  • יוזמן על ידך מפקח הועדה בגמר עבודות הבניה לצורך בדיקת התאמת המבנה להיתר.
 • מתן אישור חיבור החשמל "טופס 4" יתאפשר רק באם הבניה תקבע ע"י המפקח כתואמת את ההיתר שניתן לך.


רשימת גופים ומוסדות

שם הגוף כתובת טלפון
לשכת רישום מקרקעין-טאבו

רח המלאכה 16, כניסה ב' קומה ב'
בנין לב העסקים – נצרת עילית

04-6478080
מנהל מקרקעי ישראל ת"ד 580, נצרת עילית 04-6558211
משרד הבריאות רח' ירושלים 4, ת"ד 24, עפולה 04-6592016
חברת החשמל   04-6423333
בזק   04-6529330
הג"א-לאשור ממ"ד

בית עטרת, רח' יהושע 34, עפולה
----------------------------------
כתובת - ד.צ. 02810 צה"ל

04-6095407
המשרד לאיכות הסביבה בניין לב העסקים, נצרת עילית 04-6020555
משרד החקלאות רח' גלבוע,ת"ד 55 עפולה 18100 04-6423999
רשות ניקוז ירדן דרומי קיבוץ בית השיטה 04-6532854
רשות ניקוז קישון

יוקנעם המושבה
מ. 20600

04-9893231
רשות העתיקות

ת"ד 35 נהלל
מ. 10600

04-6415322