תוכן ענינים

 

פרק א': מטרה ופרשנות

Go

3

סעיף 1

מטרות

Go

3

סעיף 2

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': תשלומי הקמה – תעריפים

Go

6

סעיף 3

העקרונות לקביעת תעריפי תשלומי ההקמה

Go

6

סעיף 4

תעריפי תשלומי ההקמה לרשויות המקומיות השונות

Go

7

סעיף 5

גוף עתיר שטח

Go

7

סעיף 6

אדמה חקלאית ומבנה משק

Go

7

סעיף 7

שטח המיועד להפקעה

Go

7

 

פרק ג': החיוב בתשלומי הקמה ותשלומם

Go

7

סעיף 8

הטלת תשלומי הקמה

Go

7

סעיף 9

חישוב סכום תשלומי ההקמה

Go

9

סעיף 10

תשלום קודם

Go

9

 

פרק ד': תשלומי ביוב ותשלומים בעד שירותים מסוימים

Go

10

סעיף 11

תשלומי ביוב

Go

10

סעיף 12

חובת מסירת מידע וחיוב לפי הערכה

Go

11

סעיף 13

חיוב בשל שפכי מפעלים

Go

12

סעיף 14

חיוב בעד שירותים מסוימים

Go

12

 

פרק ה': דרישת תשלום, פירעונה ודרכים לבירורה

Go

12

סעיף 15

דרישה לתשלומי הקמה ופירעונה

Go

12

סעיף 16

דרישה לתשלומי ביוב ודרישת תשלום בעד שירותים מסוימים

Go

13

סעיף 17

בירור בדבר דרישה לתשלומי הקמה

Go

13

סעיף 18

בירור תלונות

Go

13

סעיף 19

הצמדה וריבית

Go

13

סעיף 20

החזר תשלום בשל אי ביצוע בנייה

Go

13

סעיף 21

המצאה של דרישה לתשלומי הקמה

Go

14

 

פרק ו': הוראות שונות

Go

14

סעיף 22

ייחוד הכספים וחובת פרסום ודיווח

Go

14

סעיף 23

שותפים בנכס

Go

14

סעיף 24

מתן הנחה מתשלומי הקמה לביוב עקב קבלת מענק

Go

14

סעיף 25

הצמדה, עדכון ועיגול סכומים

Go

15

סעיף 26

ביטול

Go

15

סעיף 27

תחילה ותחולה

Go

15

סעיף 28

הוראות מעבר

Go

15

סעיף 29

הוראת שעה

Go

16

 

תוספת ראשונה

Go

16

 

תוספת שנייה

Go

17

 

תוספת שלישית

Go

22

 

תוספת רביעית

Go

22

 

תוספת חמישית

Go

23

 

תוספת שישית

Go

24

 

תוספת שביעית

Go

28

 

תוספת שמינית

Go

29

 

תוספת תשיעית

Go

30

 

תוספת עשירית

Go

31

 

תוספת אחת עשרה

Go

31

 

תוספת שתים עשרה

Go

33

 

תוספת שלוש עשרה

Go

34