מחלקת פיקוח-ועדה מקומית הגלבוע

מחלקת  הפיקוח היא "העיניים" של הועדה המקומית לתכנון ובניה הגלבוע ועבודתה מתבטאת בעיקר בסיורים בשטח ובכתיבת דוחו"ת לגבי הממצאים השונים שנמצאו,תוך ביסוסם על מדידות,תרשימים וצילומים.

ניתן לחלק את עבודת הפיקוח על הבניה לשלושה תחומים עיקריים:

 • פיקוח יזום.
 • פיקוח על בניה לפי היתר.
 • טיפול בעבירות בניה ובשימושים חורגים.

ובנוסף,מח' הפיקוח נותנת שירותים נוספים לגופים אחרים במועצה והם:

 • מח' ארנונה -בדיקת מבנים לא מאוכלסים.

                              -בדיקת ערעור על גודל המבנה.

                              -בדיקת שימושים שונים במבנה.

                              -דיווח על התחלת שימוש במבנה.

 • רישוי עסקים – בדיקה אם למבנה שבו הוגשה הבקשה לרישוי עסק,יש היתר

                                והאם תואם לאותו שימוש שמבוקש במקום,והאם התכנית

                                המפורטת מאפשרת את אותו שימוש.

הגדרות תפקידים במח' הפיקוח

 •  מנהל-משה ענתבי מהנדס הועדה.
  • יוודא שאכן המפקחים מבצעים את עבודתם עפ"י תכנית עבודה מוגדרת מראש.
  • יעקב אחר הטיפול בתיקי פיקוח עד להגשתם לטיפול משפטי,וביצוע החלטות בית משפט.
 • מזכירה-אורלי שטיינר
  • פתיחה ועדכון תיקי פיקוח
  • עדכון עריכת ביקורת באתר בניה עם היתר בתיק הבניה.
 • מפקח-מיקי יוסף,כפוף למהנדס הועדה.
  • תחום אחריות-ישובי תענ"ך,תמרה,יזרעאל,גן נר,כפר יחזקאל,גדעונה,גבע ושטחים פתוחים.
  • פיקוח יזום.
  • פיקוח על בניה לפי היתר.                          
  • טיפול בעבירות בניה ובשימושים חורגים.
  • עריכת ביקורת באתר בניה עם הגשת הבקשה להיתר.
  • עריכת ביקורת לטופס 4.
  • פתיחה ועדכון תיקי פיקוח ומעקב תזכורות.
  • קבלת קהל.
  • הכנת תיקים לבית משפט והופעה בבית משפט.
 • מפקח –מחמוד זועבי,כפוף למיקי ולבני.
  • תחום אחריות-מוקיבלה,סנדלה,נעורה,טייבה,מולדת,רמת צבי,חפציבה,עין חרוד,תל יוסף,בית השיטה,בית אלפא.
  • פיקוח יזום.
  • פיקוח על בניה לפי היתר.
  • טיפול בעבירות בניה ובשימושים חורגים.
  • קבלת קהל.
  • הופעה בבית משפט.

נהלי מחלקת הפיקוח

 • טיפול בבקשה להיתר בניה - עם הגשת בקשה להיתר בניה בועדה המקומית לתכנון ובניה הגלבוע, יועבר התיק למח' הפיקוח,וזאת תצא לשטח ותבדוק אם כל הפרטים שהוגשו בתכנית אכן תואמים לקיים בשטח. עם סיום הבדיקה ימולא דו"ח ביקור באתר והמלצות להמשך טיפול בבקשה ע"י הועדה.
 • טיפול ומעקב אחרי בניה חדשה. מח' הפיקוח תעקוב אחר בניה חדשה שמתבצעת בשטח עם היתר ותבקר באתר הבניה לפחות ארבעה פעמים ובשלבים הבאים:
  • בזמן הגשת הבקשה להיתר(ראה סעיף 1).
  • בשלב חפירת יסודות המבנה.
  • בגמר השלד.
  • עם הגשת בקשה לטופס 4.

          מח' הפיקוח תמלא דו"ח ביקור באתר בכל אחד מהשלבים הנ"ל והביקור

          יעודכן בתיק הבניה הממוחשב.

          במידה ובאחד מהביקורים הנ"ל התגלתה עבירת בניה של חריגה או סטיה

          מההיתר או כל בעיה אחרת ייפתח תיק פיקוח ויטופל במסגרת עבירת בניה.

 • ביקורת וטיפול בבקשה לטופס 4. עם סיום הבניה יונפקו למבקש טפסים לבקשה לטופס 4 הכוללים:
  • בקשה לטופס 4 החתומה ע"י המבקש,האחראי לביקורת והאחראי לביצוע השלד.
  • חתימת אחראי לביצוע השלד על טופס 20א'.
  • תצהיר הקבלן המבצע.
  • טופס טיולים.

         עם הצגת הטפסים הנ"ל והצגת תוצאות בדיקות בטונים+אטימות בממ"ד

         ובנוסף הצגת כל טפסי הדיווח של האחראי לביקורת במשך הבניה,יצא

         המפקח לשטח ויבדוק את המבנה ובמידה והמבנה תואם להיתר וראוי

         לשימוש יעביר המפקח את הדיווח למהנדס הועדה ויונפ טופס 4.

 • פתיחה וטיפול בתיק פיקוח.
  • גילוי עבירת בניה יכול להתבצע ע"י מספר גורמים או פעולות שמבצעת מח' הפיקוח.
  • פיקוח יזום.
  • מח' הפיקוח תבצע פיקוח יזום ותבקר בכל מקום ומקום ברחבי המועצה לפחות פעם ב-5 ימים.
  • עם הנסיעה לשטח לצורך טיפול ומעקב אחרי בניה חדשה בהיתר.
  • ע"י תלונות.

          עם גילוי עבירת בניה יבוצעו המהלבים הבאים:

 1. המפקח ימלא דו"ח איתור עבירה ובה יכלול את הפרטים הבאים:
  • תאריך גילוי העבירה.
  • מה נבנה.
  • סוג העבירה.
  • מיקום הבניה ללא היתר.
  • מי הבונה? מי המהנדס? מי הקבלן? והאם נמצאו פועלים באתר.
  • גודל המבנה שנבנה ללא היתר.
  • שלב הבניה.
 2. המפקח יצלם את המבנה שנבנה ללא היתר.
 3. ייפתח תיק פיקוח.
 4. יטופל ע"י:
  • מכתב התראה ובו דרישה להפסיק את הבניה ולסור למשרדי הועדה בכדי לתת הסברים על הבניה הנ"ל.
  • צו הפסקה מינהלי שיימסר לבעל המבנה ולאחר מכן להפוך אותו לצו הפסקה שיפוטי ע"י הגשת בקשה לאישורו בבית המשפט,ובמידה ותהיה הפרה של אחד מהם ,תוגש תלונה במשטרה על הפרת הצו.
  • צו הריס מינהלי.
  • טיפול משפטי.

הכנת תיק תביעה

עם גילוי עבירת בניה ולאחר שיבוצעו המהלכים לפי סעיף ד' יוכן תיק תביעה

להגשתן לתובע הועדה בכדי להגיש כתב אישום לבית משפט,תיק זה יכלול את

הפרטים הבאים:

 • דו"ח איתור עבירה החתום ע"י המפקח שאיתר את הבניה.
 • צילומים מאתר הבניה.
 • תכנית סביבה של אתר הבניה.
 • תכנית של המבנה ובמידה ואין יערוך המפקח שרטוט של המבנה.
 • העתקים מצווי ההפסקה,מכתבי התראה וכל מסמך הקשור לתיק.
 • גירסתו של החשוד.

הכנה לדיונים בבית משפט.

לפני כל דיון בבית משפט ישב המפקח עם התובע של הועדה ויוודא שאכן כל

הפרטים וכל המסמכים הקשורים לאותה עבירת בניה נמצאים בתיק הפיקוח.

במידה והוגשה בקשה להיתר על הבניה שגינה הוגש כתב האישום ידאג

המפקח להציג את התיק בבית המשפט כולל החלטות הועדה.

טיפול בצווי הפסקה מינהלי ושיפוטי

מח' הפיקוח תנהל מעקב ממוחשב אחר צווי ההפסקה שנמסרו,ותבקר באתר הבניה בכדי לוודא שלא מופר הצו.במידה והצו הופר תוגש תלונה על כך במשטרה,ותשלח לנאשם התראה על הפרת הצו, המפקח ימלא דו"ח ביקור במקום וצילום המבנה. כמו כן עם מסירת צו ההפסקה המינהלי יימסר החומר לתובע הועדה בכדי שיגיש בקשה לאישורו ע"י בית המשפט ולמעשה יהפכו לצו שיפוטי.

טיפול בצווי הריסה מינהליים ושיפוטיים.

עם הדבקת צו הריסה מינהלי על המבנה שנבנה ללא היתר תיערך הועדה להרסו,ותגיש בקשה לסיוע בהריסה למשטרת ישראל,עם אישור ההריסה ע"י המשטרה הועדה תבחר קבלן ותבצע את הריסה.

צווי הריסה שיפוטיים-ישנם שני צווי הריסה שיפוטיים.

 • צו הריסה שניתן ע"י בית משפט ובו מורה השופט על הנאשם להרוס בעצמו ואז מח' הפיקוח צריכה לבצע מעקב אחר צו זה.
 • צו הריסה שמוטל על הועדה,ואז הועדה צריכה להרוס(כמפורט בצו ההריסה המינהלי).

 

הכשרת מפקח בניה.

הכשרה ראשונית עיונית ומעשית-את ההכשרה הנ"ל צריך לעבור המפקח ע"י

מפקח ותיק שמלמד אותו את כל החלק המעשי ובתיאום עם מהנדס הועדה גם

את החלק העיוני,הכשרה זו צריכה להיות לפחות כשלושה חודשים ורק לאחר

שעבר מבחני קבלה יחל לעבוד כמפקח.

 • סמכות שוטר – כל מפקח חייב לעבור השתלמות סמכות שוטר ולקבל את ההסמכה הנ"ל.
 • השתלמות שנתית של היחידה הארצית בנושאים:
  • סוגיות שונות מחוק התכנון והבניה.
  • רענון סמכות שוטר.
  • הכנת תיק תביעה והופעת המפקח בבית המשפט.
  • תקשורת בין אישית.
  • בטיחות וגיהות.
  • איכות הבניה ועוד.
 •  קורס שימוש ב-GPS.
 • שימוש במחשב (תכנת פיקוח בניה,GIS,וכו').
 • אימון נשק.
 • בודקי תכניות.

עזרים למחלקת הפיקוח

 • רכב לכל מפקח בועדה כשאחד הרכבים לפחות הוא רכב שטח.
 • מצלמה דיגיטלית לכל מפקח.
 • קשר ישיר וסלולרי לכל מפקח.
 • נשק לכל מפקח.
 • GPS לפחות ברכב השטח של הועדה.
 • מד מרחק דיגיטלי לכל מפקח.
 • תצלומי אויר מעודכנים לפחות פעם אחת בשנה.
 • מערכות מעקב ובקרה ממוחשבות-מספק מידע תכנוני זמין ונגיש,דבר
 • שחוסך זמן רב במציאת החומר הדרוש.