היטל השבחה בגין העברת זכויות

שלב א'

המבקש נדרש להציג את המסמכים הבאים:

  • חוזה מכירה.
  • נסח טאבו או אשור זכויות במקרקעין.
  • חוזי רכישה המעידים על רכישת הזכויות.
  • תשריט וממסמכים המעידים על שטח בנוי, שטח מגרש וכדומה.
  • כל מסמך שמבקש מעביר הזכויות לצרף לבקשה.

שלב ב'

הבקשה מועברת אל השמאי הוועדה לבחינת חבות בהיטל השבחה והכנת שומת השבחה ככל שהדבר נדרש.

שלב ג'

לאחר קבלת השומה מועברת דרישת תשלום היטל השבחה למבקש בדואר רשום תוך ציון זכויותיו של המבקש לערער על השומה בצירוף שומת השמאי של הוועדה.

שלב ד'

במידה ויש ערעור נבחר שמאי מכריע אך תנאי לכך קבלת הצעת מחיר בטרם יקבל המינוי בהמלצת שמאי הוועדה.

במידה ושמאי הוועדה קבע כי אין חוב בגין היטל השבחה יונפק אישור לרשם המקרקעין

חתום ע"י יו"ר הועדה לתכנון ולבניה ו/או ע"י מי שהסמיכו לכך ותגבה אגרה ע"פ חוזר מנכ"ל

2/2003.

 

היטל השבחה בגין מתן היתר בניה/הקלה/שימוש חורג

הועדה מקבלת את הבקשה ולאחר שאושרה בועדת המשנה מועברת הבקשה אל השמאי לבחינת היטל השבחה בצירוף אשור זכויות ומצב תכנוני רלוונטי להערכה.    

לאחר קבלת השומה מועברת דרישת תשלום היטל השבחה למבקש בדואר רשום תוך ציון זכויותיו של המבקש לערער על השומה בצירוף שומת השמאי של הוועדה.

עפ"י סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק – זכות הבעלים לערור בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה לידיעתו שומת ההשבחה. יו"ר ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שירשמו.

דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר – רשאית היא, בהחלטה מנומקת , לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו . ועדת הערר רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

מונה שמאי יועץ – תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו , ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת.   

במידה והבעלים חולק על החיוב כשלעצמו , רשאי המבקש לפנות בתוך 45 ימים לראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

יו"ר מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו.

השמאי המכריע שימונה כאמור לעיל, ידון ויכריע לגבי גובה החיוב. החלטות השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים.

על החלטתו של השמאי המכריע ניתן לערור בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת החלטתו. יו"ר ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

על החלטת יו"ר ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה ניתן לערער לבית משפט לעניינים מינהלים. הגשת ערר או ערעור לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין, אם שולם ההיטל.

ואולם, לגבי מי שמבקש היתר בניה לצורכי מגוריו או מגורי קרובו והגיש ערר או ערעור כאמור

לא תעכב ההגשה את מתן ההיתר, אם ניתן ערובה לתשלום סכום ההיטל בשנוי במחלוקת.