חוק חופש המידע  

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות.  החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות,  ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

 

מידע:

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
 

קבלת מידע: 

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צלום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
 

ממונה על העמדת מידע לצבור: 

מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע
 

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה:

 • בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. 
 • מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
 

מועדים לטיפול בבקשת מידע:

 • הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים,תוך הודעה ונימוק בכתב.
 • החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבעה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
 • אם לא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה  אגרות טיפול והפקה.
 

אגרות:

שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות תעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
 

גובה האגרה עפ"י עדכון מ- 28.3.14:

אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טיפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.
 

פטור מאגרה:

 • מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה הרביעית.
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל בשעה הרביעית.
 • מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.
 

דרכי תשלום האגרה:

 • המחאה לפקודת מועצה אזורית הגלבוע, שתועבר לממונה על העמדת מידע לציבור.
 • תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – במחלקת הגבייה בבניין מועצה אזורית הגלבוע  - צומת תל יוסף:
ביצוע התשלום כרוך בקבלת שובר תשלום אצל הממונה על העמדת מידע לציבור.
 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

 • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 

ערעור:

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים. 
 

הגנה על צד שלישי: 

 • נתבקש מידע הכולל פרטים אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי
 • תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש.
 • צד שלישי שקיבל הודעה, רשאי להודיע לרשות תוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה (רצוי בציון נימוקים).
 • החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה.
 • לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה.

 

דין וחשבון שנתי :

כללי

מבנה ארגוני של המועצה

דו"ח תאגידים

2018

2017

2016

2015

2014

2013