בהתאם להוראות סעיף 130 א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח- 1958 שכותרתו - וועדת ביקורת בוועד המקומי - נקבע בס"ק (א) כי "המועצה תבחר וועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי הוועד המקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם". לנוכח הוראת הצו, מפורסמת הודעה זו הקוראת לכל תושבי המועצה להציע מועמדותם כחברי וועדת הביקורת ביישובם.
רישום הבקשות ייעשה באתר האינטרנט של המועצה, או בפניה למנהלת האגף לתיאום ובקרה -
אילנה חייט .hayat@hagilboa.org.il במייל,
נדגיש כי הוועד המקומי בכל יישוב יוכל להמליץ על מינוי תושבים שהגישו מועמדותם לוועדת הביקורת היישובית, אם כי אין המועצה מתחייבת להתחשב בהמלצה זו.
היום האחרון להגשת בקשות המינוי הינו יום שני 19.4.15 בחצות, ביום זה תיסגר האפשרות להירשם.
עד לתאריך 19.05.29 ,יודיע ראש המועצה על הרכב וועדת הביקורת בכל יישוב. לחברי וועדות הביקורת תתקיים השתלמות מקצועית בת מספר שעות בה תובהר ותוסבר עבודת וועדת הביקורת היישובית.

להורדת הספח להרשמה וועדת ביקורת ישובית לחצ/י